در موارد زیادی مالکین آپارتمان های یک ساختمان صرفا قصد معامله و انتقال پارکینک و یا انباری اختصاصی خود را به شخص دیگر دارند باید توجه داشت همانطور که در ماده 30 قانون مدنی و بموجب آن "هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد"
۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۳
۰
 تصرفات اشخاص در واگذاری این قطعات مفروزی نیز مطلق نمی باشد و با شرایط و محدودیت هایی مواجه است از جمله اینکه:

1- انتقال انباری و پارکینگ ها ,اختصاص به قطعات تفکیکی دارد فلذا چنانچه مطابق صورتمجلس تفکیکی مکان های مذکور از مشاعات ساختمان محسوب شده باشد نقل و انتقال آن ممکن نیست.

2- فروش و انتقال قطعی پارکینگ و انباری فقط به مالکین آپارتمانهای موجود در ساختمان امکان دارد.
3- مادامی که آپارتمانی در یک ساختمان فاقد انباری و یا پارکینگ است انتقال هرکدام از مکانهای یادشده به مالکی که دارای انباری و پارکینک است مجوزی ندارد.

4- تنظیم رضایتنامه از طرف همه مالکین نسبت به استفاده و حق انتفاع اختصاصی برای احد از دارندگان آپارتمان های ساختمان از در صورت مشاعی بودن انباری و پارکینگ بلا مانع است.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار