اگر نسبت عده تو به دشمن 10 به 1 است ،وی را محاصره کن
۲۴ آذر ۱۳۹۴ - ۰۶:۰۲
۰

اگر نسبت عده تو به دشمن 5 به 1 است ، به وی حمله کن
اگر نسبت عده تو به دشمن 2 به 1 است ، وی را پراکنده کن
اگر نسبت عده تو به دشمن برابر است زمین رزمی آماده کن
اگر عده تو کمتر است در برابر دشمن دفاع کن
اگر خیلی ضعیف تر از وی هستی از برابرش فرار کن


هنر جنگ - سائوسائو - ترجمه:رضا کیانی موحد
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار