سوال : ایا میتوان مورد اجاره را زودتر از موعد انقضاء تخلیه نمود؟
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۷
۱
پاسخ: چنانچه شرطی در خصوص تخلیه زودتر از موعد در قرارداد قید نگردیده است ، طبق موازین شرعی وقانونی مستاجر گرچه می تواند منزل را تخلیه کند اما حق مطالبه پول پیش یا رهن را تا پایان مدت ندارد ، مگر اینکه موجر با رضایت خود پول رهن را اعاده نماید. بعلاوه باید اجاره بهای مدتی هم که باقیمانده است ( اگر چه تخلیه کرده باشد )بپردازد.مگر اینکه موجر راضی باشد که مستاجر منزل را تخلیه نماید و اجاره بهای مدت باقیمانده را نپردازد.
پــنــجــره
نظرات
کیا
بله.مستاجر میتواند با پرداخت یک ماه اجاره بیشتر و با هماهنگی موجر مورد اجاره را تخلیه وتحویل نماید. در صورت عدم قبول موجر میتواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل خود این کتر دا انجام دهد.
آخرین اخبار