۰۶ مهر ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۰
۰
1. خانواده سالم خانواده بدون مشکل نیست.
2. بهترین آموزش مهارت های فراشناختی ،گفتگو است. موفق ترین بچه ها از خانواده هایی هستند که پدر و مادرها یشان با آنها زیاد صحبت می کنند و در این گفتگوها ، بیشتر شنونده هستند تا گوینده.
3. پدر و مادر بچه های موفق و نابغه برای بچه هایشان قصّه می گفتند.
4. بچه های خانواده هایی که با هم شام می خورند موفق تر از بقیه هستند.
5. دو گروه شغلی دارای موفق ترین بچه ها در ایران هستند،فرهنگیان و نظامیان.
6. هر کار مؤثری که برای بچه هایتان انجام می دهید و نتیجه می دهد،یاد داشت نمایید.
7. هیچوقت او را با کسی مقایسه(منفی) ننمایید.
8. اگر احساس می کنید شما زمانی که هم سن فرزندتان بودید بهتر از او درس می خواندید،هيچوقت او را باخودتان مقایسه نکنید.
9. بهیچوجه و در هیچ شرایطی از بچه هایتان انتقاد نکنید(حتی انتقاد سازنده).
10. همیشه و در هرشرایطی آنها را تشویق نمایید.

سخنران : کاظم قلم چی
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار