کد خبر: ۱۴۱۷۹۳
تعداد نظرات: ۹۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۰
سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی با پاسخ/ مجموعه سوالات احکام شرعی و مسائل دینی با جواب ( مربوط به استخدام در ادارات دولتی )/نمونه سوالات عقیدتی , احکام نماز و روزه به همراه پاسخ
۱- حکم شرعی چیست؟

جواب : قانونگذاری صادره از خدای متعال برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها است.

۲- تقلید در احکام چیست؟
جواب : عمل کردن به دستور مجتهد است.

۳- چه کسی باید تقلید کند؟
جواب : کسی که نه مجتهد است و نه محتاط (مقلّد) باید تقلید کند.

۴- از چه کسی باید تقلید کرد؟
جواب : از مجتهد جامع الشرائط باید تقلید نمود یعنی مجتهدی که مرد، بالغ، عاقل، شیعه تقلید کرد که حریص
به دنیا نباشد و از مجتهد های دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم دوازده امامی، حلال زاده، زنده و عادل باشد ؛
و نیز بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی تخدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر و داناتر باشد.

۵- در چه چیز باید تقلید نمود؟
جواب : فقط باید در احکام فرعی فقهی تقلید نمود، یعنی تقلید تنها در مورد احکام دین است.

۶- مسائلی که انسان غالباً به آن احتیاج دارد حکمش چیست؟
جواب : واجب است که یاد بگیرد.

۷- کسی که خود را مجتهد عادل و جام عالشرایط فتوا نم یبیند قضاوت او چه حکمی دارد؟
جواب : حرام است.

۸- احکام بر چند قسم تقسیم می شود؟
جواب : ۵ قسم
۱ – واجب : حکمی است که حتماً باید آن را انجام داد و ترک آن گناه است. به طور خلاصه ، واجب عبارت
است از آنچه که ترک آن جایز نیست مثل وجوب نماز و روزه.
-۲ مستحب : کاری است که انجام دادن آن پسندیده و بهتر است و موجب رضای خدا و صلاح خود انسان و
موجب ثواب آخرتی می شود. بطور خلاصه مستحب (مندوب) عبارت است از آنچه که فعل آن برتری دارد
مثل سلام کردن
-۳ حرام: کاری است که نباید آن را انجام داد و انجام آن گناه و موجب عذاب آخرتی می شود . بطور خلاصه
حرام عبارت است از آنچه که فعل آن جایز نیست. مثل شراب خوردن و دروغ گفتن

۴ مکروه : کاری است که ترک آن بهتر است و به جا آوردن آن عذاب آخرتی ندارد. به طور خلاصه ، مکروه
عبارت است از آنچه که ترک آن برتری دارد مثل نماز خواندن در مکانی که عکس باشد و اگر مهریه
بیشتر از مهر السنه باشد مکروه است.
-۵ مباح : کاری که انجام دادن و ترک آن از نظر دین مساوی باشد و بستگی به میل و اراده انسان دارد. به
طور خلاصه، مباح (اباحه) عبارت است از آنچه که فعل یا ترک آن جایز و برابر است مثل خوردن و
آشامیدن

۹- واجب عینی و واجب کفایی چیست؟
جواب : واجب عینی واجبی است که از همه مکلّفین، الزاماً خواسته شده و اگر بعضی آن را انجام دهند وجوب از
گردن دیگران ساقط نمی شود، مثل نماز و روزه واجب کفایی، واجبی است که اگر بعضی آن را انجام دهند وجوب از
دیگران ساقط می شود، مثل کفن و دفن

۱۰- از چه راه م یتوان مجتهد و اعلم را شناخت؟
جواب : از سه راه می توان مجتهد و اعلم را شناخت :
-۱ خود انسان یقین کند.
-۲ دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند تصدیق کنند به شرط آن که دو نفر عالم
عادل با گفته آنها مخالفت نکنند.
-۳ از گفته اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند اطمینان حاصل گردد.

۱۱- فتوی چیست؟
جواب : گاهی مجتهد در بیان مسائل شرعی نظری قطعی و خالی از احتیاط دارد، به این بیان مجتهد اصطلاحا می گویند. به عبارت دیگر، فتوی آن است که مجتهد حکم را به طور کلی بیان کند مثلاً مجتهد حکم کند « فتوی »
کسی که روزه واجب دارد روزه مستحبی او باطل است.

۱۲- از چه راه می توان فتوی یعنی دستور مجتهد را به دست آورد؟
جواب : به دست آوردن فتوی، یعنی دستور مجتهد از چهار راه زیر ممکن است :
-۱ شنیدن از خود مجتهد
-۲ شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند.
-۳ شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگو است.
-۴ دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.

۱۳-  احتیاط واجب چیست؟

جواب : گاهی مجتهد در بیان حکم شرعی فتوا نمی دهد و نظر قطعی ابراز نمی کند بلکه از ابتدا وظیفه مکلّف را
می گویند. مثل مالی که انسان آن را پیدا « احتیاط واجب » به صورت احتیاط بیان می کند، به این احتیاط اصطلاحاً
می کند اگر نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود ، احتیاط واجب آن است که از طرف
صاحبش صدقه بدهد.

۱۴- احتیاط مستحب چیست؟
جواب :گاهی مجتهد در بیان مسائل شرعی نظر قطعی را ابراز می کند یعنی فتوی می دهد و سپس احتیاط
می گویند. مثلاً اگر ظرف نجس « احتیاط مستحب » می کند، به این احتیاط که بعد از فتوی بیان شده است اصطلاحاً
را یک مرتبه در آب کُر بشویند پاک است اگر چه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند.

۱۵- آیا از مجتهدی که از دنیا رفته می توان تقلید کرد؟
جواب : ۱- تقلید ابتدایی، خیر (وقتی انسان می خواهد تازه تقلید کند)
-۲ اگر انسان در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده بعد از مردن آن مجتهد می تواند در همه
مسائل از او تقلید کند.

۱۶- اگر شخصی از مجتهدی تقلید کند و برایش ثابت شود که مجته د دیگر ی اَعلَم است و یا اصلاً تقلیدش اشتباه بوده و از آن سه راه که در رساله ها برای شناخت اَعلَم هست نبوده باشد آیا می توان به مجتهد اَعلَم برگردد؟
جواب : واجب است به مجتهد اَعلَم یا محتمل الاعلمیه رجوع نماید علی الاحوط

۱۷- اگر مکلف مدتی اعمالش را بدون تقلید انجام دهد اعمال او صحیح است یا خیر؟
جواب : در صورتی اعمال او صحیح است که :
-۱ بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است.
-۲ یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده یا با فتوای مجتهدی که فعلاً باید از او تقلید کند مطابق باشد.

۱۸- آب مضاف چیست؟
جواب : آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، آب انگور، یا با چیزی مخلوط باشد ، مثل
آبی که به قدری با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند.

۱۹- آب مطلق چیست؟
جواب : آبی است که نام آب به طور مطلق بر آن صادق باشد یعنی توده مردم بگویند آب است حقیقتاً، و آب را
نشود از آن نفی کرد.

۲۰- آب مطلق بر چند قسم تقسیم می شود؟

جواب : پنج قسم : ۱- آب کُر ۲- آب قلیل ۳- آب جاری ۴ – آب باران ۵- آب چاه

۲۱- آب کُر چیست و وزن آن چقدر است؟
جواب : مقدار آبی است که اگر ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف
را پرکند .

۲۲- کُر بودن آب از چند راه ثابت می شود؟
جواب : از دو راه ثابت می شود : ۱- خود انسان یقین کند. ۲- دو مرد عادل خبر دهند.

۲۳- آب قلیل چیست؟
جواب : آبی است که از زمین نجوشد و از کُر کمتر باشد، مثل آب آفتابه

۲۴- آب جاری چیست؟
جواب : آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مثل آب چشمه و قنات

۲۵- نجاسات چند تا است؟
جواب : یازده تا است :
-۱ بول ۲- غائط ۳- منی ۴- مردار ۵- خون ۶- سگ ۷- خوک ۸- کافر ۹- شراب ۱۰ – فقّاع ۱۱ – عرق شتر
نجاست خوار

۲۶- فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند چه حکمی دارد؟
جواب : پاک است.

۲۷-  اگر ماهی در آب بمیرد حکمش چیست؟
جواب : پاک است چون خون جهنده ندارد.

۲۸- نجاست هر چیز از چند راه ثابت می شود؟
جواب : از سه راه ثابت می شود :
-۱ خود انسان یقین کند که چیزی نجس است، و اگر گمان داشته باشیم چیزی نجس است لازم نیست از آن اجتناب نماید. مثل غذا خوردن در قهوه خانه و مهمان خانه ها
-۲ کسی که چیزی در اختیار اوست بگوید آن چیز نجس است. مثل همسر انسان یا نوکر
-۳ دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است و نیز اگر یک نفر عادل هم بگوید بنا بر احتیاط واجب باید اجتناب کرد.

۲۹- اگر انسان به چیز نجسی شک دارد پاک شده یا نه حکمش چیست؟
جواب : نجس است.

۳۰- اگر انسان به چیز پاک شک کند نجس شده یا نه حکمش چیست؟

جواب :پاک است.

۳۱- مطهرات (پاک کننده ها) چند تا است؟
جواب :ده تا است :
-۱ آب ۲- زمین ۳- آفتاب ۴- استحاله ۵- انتقال ۶- اسلام ۷- تبعیت ۸- برطرف شدن عین نجاست ۹- استبراء
حیوان نجاست خوار ۱۰ – غائب شدن مسلمان

۳۲- آب با چند شرط چیز نجس را پاک می کند؟
جواب : با چهار شرط
-۱ مطلق باشد ۲- پاک باشد ۳- وقتی چیز نجس را می شویند آب مضاعف نشود و بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه
عین نجاست تغییر نکند ۴- بعد از آب کشیدن چیز نجس عین نجاست در آن نباشد.

۳۳- زمین با چند شرط کف پا و ته کفش نجس را پاک می کند؟
جواب : با سه شرط
-۱ زمین پاک باشد ۲- زمین خشک باشد ۳- اگر عین نجاست مثل خون و بول، یا متنجس مثل گلی که نجس
شده در کف پا و ته کفش باشد به واسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود.

۳۴- انسان برای پاک شدن کف پا و ته کفش نجس بهتر است چه مقدار راه برود؟
جواب : ۱۵ قدم یا بیشتر

۳۵- استحاله چیست؟
جواب : اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی درآید پاک می شود و می گویند
استحاله شده است (تغییر حالت داده است) مثل آن که چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمکزار فرو
رود و نمک شود، ولی اگر جنس آن عوض نشود مثل آن که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند پاک نمی شود.

۳۶- شرایط صحیح بودن وضو چند چیز است؟
جواب : سیزده چیز است :
-۱ آب وضو پاک باشد ۲- آب وضو مطلق باشد ۳- آب وضو مباح باشد ۴- ظرف آب وضو مباح باش د (غصبی
نباشد) ۵- ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد ۶- اعضاء وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد ۷- وقت برای وضو
و نماز کافی باشد ۸- به قصد قربت وضو بگیرد ۹- به ترتیب وضو بگیرد ۱۰ – کارهای وضو را پشت سر هم انجام
دهد ۱۱ – دیگری او را وضو ندهد ۱۲ – استعمال آب برای او ضرری نداشته باشد ۱۳ – در اعضاء وضو مانعی از
رسیدن آب نباشد.

۳۷- کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟
جواب : باید وضو بگیرد.

۳۸- اگر انسان در بین نماز شک کند وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟
جواب : نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز بخواند.

۳۹- اگر انسان بعد از نماز شک کند وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟
جواب : نماز او صحیح است، ولی باید برای نمازهای بعدی وضو بگیرد.

۴۰- اگر انسان شک کند که قبل یا بعد از نماز وضوی او باطل شده حکمش چیست؟
جواب : نمازی که خوانده صحیح است.

۴۱- برای چند چیز وضو گرفتن واجب است؟
جواب : شش چیز
-۱ برای نماز های واجب غیر از نماز میت
-۲ برای سجده و تشهد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز حدثی از او سر زده مثلاً بول کرده باشد.
-۳ برای طواف واجب خانه کعبه
-۴ اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد.
-۵ اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند.
-۶ برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده باشد باید وضو بگیرد.

۴۲- چند چیز وضو را باطل می کند؟
جواب : هفت چیز :
-۱ بول ۲- غائط ۳- باد معده و روده که از مخرج غائط خارج می شود ۴- خوابی که به واسطه آن چشم نبیند و
گوش نشنود، ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمی شود ۵- چیزهایی که عقل را از بین می برد ، مانند
دیوانگی و مستی و بیهوشی ۶- استحاضه زنان ۷- کاری که برای آن باید غسل کرد مانند جنابت

۴۳- جبیره چیست؟
جواب : چیزی که با آن زخم و شکسته را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند.

۴۴- غسلهای واجب چند تا است؟
جواب : هفت تا است :
- -۱ غسل جنابت ۲- غسل حیض ۳- غسل نفاس ۴- غسل استحاضه ۵- غسل مس میت ۶- غسل میت ۷
غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می شود.

۴۵- غسل بر چند نوع است؟
جواب : دو نوع است :

-۱ غسل ترتیبی، انسان در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، سر و گردن، بعد طرف راست بعد طرف چپ بدن
را بشوید؛ و اگر انسان عمداً یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل
او باطل است.
-۲ غسل ارتماسی، در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب
رود غسل او صحیح است و احتیاط واجب آن است که یک دفعه زیر آب رود.

۴۶- سجده های واجب قرآن چند سوره است؟
جواب : چهار سوره است :
-۱ سوره ۳۲ قرآن (الم تنزیل)
-۲ سوره ۴۱ قرآن (حم سجده)
-۳ سوره ۵۳ قرآن (النجم)
-۴ سوره ۹۶ قرآن (اقراء یا علق)

۴۷- اگر انسان شک کند که غسل کرده یا نه حکمش چیست؟
جواب : باید غسل کند.

۴۸- اگر انسان شک کند غسل او صحیح بوده یا نه حکمش چیست؟
جواب : لازم نیست دوباره غسل کند.

۴۹- حنوط چیست؟
جواب : مالیدن کافور به پیشانی، کف دس تها، سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای میت

۵۰- نماز میت چند تکبیر دارد؟
جواب : پنج تکبیر


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹۱
salehi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
2
35
دستتون درد نکنه از مطالب نهایت استفاده شد.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
1
17
تشکر
داداشی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
1
13
ممنون عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۱
0
8
ممنون دست شما درد نکنه
اریا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
0
8
دستتون درد نکنه..1دنیا ممنون
مدیر پایگاه Soheil 7:سلام-چون نویسنده این مطلب یکم سرش شلوغ بود من هم از ایشون تشکر میکنم و هم از شما ها ^_^
meysam
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
1
6
سلام ممنوننننننننننننننننننننننننننننننننن
پاسخ ها
امید
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۰
میبوسمت
عمار علی ال ابراهیم
|
United States
|
۱۸:۰۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۳
7
4
شکرا
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۸
0
3
خیلی خوب بود .
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۸
1
4
خیلی خوب بود .
مجتبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
0
3
ممنون از زحمتی که کشیدین.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۳/۲۸
0
5
باسلام واقعا تشکر اجرکم عندالله
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۲
0
4
تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۰
0
3
متشکرم اجرکم عند الله
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
1
1
واقعا ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
0
1
بى نهايت ممنون
اسما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
8
24
خیلی مسخره است هنوز برای استخدام این چنین گزینش می شویم 35 سال گذشته و ما همچنان می پرسیم نماز جمعه چند رکعت است؟عروسی چه می پوشی؟آیا نباید اخلاق و مهارت های اجتماعی مدنظر قرار گیرد؟آیا نباید رفتار با رییس همکار و ارباب رجوع ملاک باشد؟...
ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
0
12
tanx
امیر محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
0
4
مرسی از این کاره زیبای شما که این سات را درست کردید
عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
0
5
عالی بود . اکثرا سوالات از همین موارد هستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۷
0
4
واقعا خدا خیرتون بده ممنون
امیرعلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
0
4
متشکرم.
هاوده م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2
16
دستتون دردنکنه، ولی اینا چ ربطی به شغل من داره، ریشم و با تیغ می زنم شلوار جین می پوشم عروس میرم نماز می خونم به خدا باور و اعتقاد دارم مذهبی هستم ولی یه انسانم به سنگ و گیاه روی کره زمین احترام میزارم تا گربه های دوروبر خونمه مون و غذا ندم شام نمی خورم
مهسا ک ری می
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
1
6
مرسی
محمود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
0
3
عالی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۴
1
3
ممنون عالی بود خیلی به درد این دنیا و اخرت من میخوره
taranom
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
2
2
عالی بود ممنووووون
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
8
8
خیلی مسخرس که به زور باید احکام بدونی در صورتی که اصلا ربطی به کارت نداره اینم فقط تو ایرانه
زیبا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
4
7
بنظرتون بچه ها من مصاحبه تخصصی قبول شدم کلیه آزمایشات رو دادم حالا رفتم گزینش کلی سوال که چرا راهپیمایی میری و چرا دوستت اینه و ... رو پرسیدن و کلی سوالایی که آدم رو فقط گیج میکرد احتمالش هست که خوب جواب ندادم رد بشم؟
پاسخ ها
روژ
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
میشه همه ی سوالایی که ازتون شده رو بنویسین اخه منم 1 ماه دیگه گزینش میشم. لطفا بگین
محزن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
1
2
خوب بید
sajad
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۹
0
2
عالی بود دستتون درد نکنه
اسماعیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۹
0
2
عالی بود
خدا رفتگانتان را بیامرزد
سما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
1
2
سلام عالی بود خسته نباشید
آیدین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
0
2
سلام،عالی بود
ممد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
0
1
ایشالله به دردم بخوره
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
0
1
سپاس ودرود ودو صدبدرود
کوثر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۵
1
2
ممنونم.مطالبتون خيلي عالي بود
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
0
3
بسیار راه گشا . ولی باور کنین اینا سوالات مناسبی برای سنجش ی انسان فهمیده نیست
نازنین19
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
1
2
دستتون درد نکنه
افریده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
1
1
ممنون از لطفتان
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
0
1
خیلی مطالب و سوالات عالی بود ممنون لطفا به عنوان یه پیشنهاد سوالات سیاسی هم بزارید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
1
بسیار خوب وعالی است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
0
1
مرسی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
0
1
ممنون
عزت زیاد
حمیدرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۸
0
3
بسم الله الرحمن الرحیم
أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

سلام خیلی ممنون
انشاءالله سربلند باشید
فاطی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
1
2
خیلی خیلی خوب بود ممنون از زحماتتون
معصومه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۳
1
2
خیلی خیلی ممنون امیدوارم در هر کجای این کره خاکی هستین موفق وپیروز و سربلند باشی
لیلا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
1
3
خیلی عالی-ممنونم
سید محمد سیف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
0
1
خیلی خوب بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
0
1
عالی بود مرسی
سهیل عین خواه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
0
0
خیلی هم ارزشمندهست.
باتشکر
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
0
0
ممنون
فرزادپوراصغر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
0
1
باتشکراززحمات شما ومطالب مفیدوارزشمندتان ازخداوندمتعال آرزوی توفیق روزافزون رابرایتان خواستارم
غلام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۷
0
1
تشکر
غلام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۷
0
0
تشکر
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
0
0
مرسی عالی
عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۴
0
0
عالی عاااالی دمتون گرم اجرتون با خدا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
0
0
ممنون
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
0
0
عالی بود
امیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
0
0
ممنون ازلطفتون عالی
ابوالفضل بهمنی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
0
0
ممنون.استفاده کردیم.مجبوریم دیگه
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
0
0
بسیار ممنونم
شکوفه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
0
1
تشکر عالی بود
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
0
1
عالی بود دمتون گرم
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
0
2
عالی بود دمتون گرم
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
0
0
عالی بود.
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
0
0
عالی بود مرسی
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
0
0
همین 50تا سوال هستش یا بیشتره؟با تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
0
0
عالی بود
دنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
0
1
من مصاحبه رفتم به نظرم هر کسی این سوالات رو دقیق حفظ کنه قطعا تایید میشه
سحر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
0
1
عزیزان دل دعا کنید منو، دوشنبه میرم گزینش
عاشق نظر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۵
0
0
سلام سحر.دنا.مریم.شکوفه.لیلا.معصومه و.......اسما24 مثبت ب
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۲
0
0
خیلی ممنون
حمیدرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
0
0
خیلی عالی.سپاس فراوان
ناشناس
|
Italy
|
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
0
0
عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
0
0
سپاسگزارم
ققنوس بیباک
|
United States
|
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
0
0
اقا یه نکته دیگه نماز احتیاط و سجده سهوم یاد بگیرید میپرسن
وحید
|
Italy
|
۰۰:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
0
0
مرسی که هستید
آرمین بهادر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
0
0
ممنون عالی بود
مجتبی مختارابادی محمد اصغر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
0
0
عالی بود مرسی از زحماتتون

اللهم عجل لولیک الفرج
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
0
0
عالی بود فقط لطفا در پرانتزمعنی بعضی اصطلاحات رو بزارید
ممنوووووووووووون
غغغغ
|
Germany
|
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
0
0
عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللیییییییییییییی
مهدی شریفزاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
0
0
خیلی عالی بود ممنون
صولت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
سلام خیلی خوب ممنون اجرشما باخدا
میلاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
0
0
ممنون از زحماتتون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
0
0
دستتون درد نکنه خیلی خوب و عالی بود دمتون گرم
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
0
0
سوالات خوبه ولی ملاک نباید حتما احکام باشه خود فرد واخلاق ورفتار وعملکرد هم مهمه ؟
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
0
0
سلام به همه دوستان ، من امروز آزمون بانک انصار داشتم اکثر سوالای احکام همین سوال ها بود ، دستتون درد نکنه عالی بود
مهدی باقری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۸
0
0
تعداد سوالات و گسترده گی انها بسیار کم است .
ممد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
0
0
مرسییییی واقعا
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه ها از هر سو
عکس خبری
موسیقی و فیلم
آرشیو نرخ روز
پربازدید ها
نظرسنجی
نتیجه دربی حساس پایتخت از نظر شما:
بُرد پرسپولیس
بُرد استقلال
مساوی