۰۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۵
۰
روزي زني به همراه عروسش پيش جحي آمد و شکايت کرد که او بچه دار نمي شود و از اين جهت غمگين هستند و احساس خوشبختي نمي کنند؛ آيا راهي براي درد آنان مي داند؟

جحي بسيار متأثر شد و رو به عروس زن کرد و گفت: آيا اين قضيه در خانواده شما موروثي است؟ آيا پدر و مادر تو هم بچه دار نمي شدند؟

نوادر جحي الکبري


منبع:عصر ایران 2
پــنــجــره